6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI(“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Isılsan Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu “Aydınlatma Metni” ni hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;
*Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
*Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak
*Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
*İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
*İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir.
Kimlik Verisi: Adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, eşinizin mesleği, çocuk sayısı
İletişim Verisi: Sabit veya mobil telefon numarası, açık ikametgah adresi, e-mail adresi
Eğitim Verisi: Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve deneyimler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sürücü belgesi, iş makinesi ehliyeti
İş Deneyimi Verisi: Toplam Tecrübe, çalışma durumu ve ünvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, görevler, işten ayrılma tarihi ve nedeni, aldığı ücretler.
Görsel ve İşitsel Verisi: Gerçek kişiye ait fotoğraf ve kamera kayıtları
Diğer sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, maaş beklentisi, askerlik durumu, Referans bilgileri, (referans kişisinin adı, soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişine eklediği her türlü sunum dosyaları

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeni ile sizden talep ettiğimiz veya başvurunuz sırasında bizzat ilettiğiniz veya başka metinlerde paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik, ortamda iletmeniz yoluyla ve referans kişi göstermeniz halinde Şirket’in meşru menfaati gereği bu kişilerden bilgi almak veya başvurunuz öncesi çalıştığınız işyerinin temsilcilerinden bilgi almak suretiyle, ve/veya şirket çalışanlarının e-postaları ve insan kaynakları danışmanlık firmaları aracılığıyla topluyoruz. Özel istihdam bürosu ile kariyer network platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu yapmanız yoluyla veya bu platformlar üzerinde yayınladığınız bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma tercihlerinize bu platformlar içerisinden ve ayrıca web sitelerinde doldurulan formlar yoluyla iş sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli olması nedeniyle topluyoruz.
Şirket’in güvenliğini sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar yoluyla görsel verileriniz topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Şirket ile Çalışan adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.
*Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek, yeni adayın tespit edilmesi
*Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi
*Aday olunan pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve teyidi için bilgilerinizin kaydedilmesi
*Şirket içinde güvenliğin sağlanması
* İşletme’ ye giriş çıkışın temin edilmesi
*Şahsınızın şirketimizce karşılanma, yönlendirme işlerinin yürütülmesi ve İnsan Kaynakları departmanın bilgilendirilmesi.
Kişisel veriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verilerinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız cinsel hayatınız, varsa ceza mahkumiyetinize hakkınızdaki güvenlik tedbirleri ile ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir. Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.
Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz;
*Varsa fotoğrafınızla yüklediğiniz özgeçmiş ve özgeçmişiniz içinde yer alabilecek dernek, vakıf üyeliği, kan grubu, engellilik durumu gibi özel nitelikli verileriniz başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak için Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır ve tavsiye edilmesi durumunda başka grup şirketleriyle, bilgilerin teyit edilmesi amacıyla referans gösterilen kişilerle ve departman yöneticilerinin çalışan adaylarıyla görüşmeleri gerçekleştirmesi amacıyla departmanlar arasında paylaşmaktadır.
*Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve talep gelmesi halinde, mahkemelerle ya da bakanlık veya ilgili bağlı kurum yahut kuruluşlar ile paylaşılabilir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Şirket veri sorumlusu sıfatı ile çalışan adaylarına ait işlediği kişisel verileri referans gösterilen kişiler genel olarak çalışan aday profilinin şirket operasyonuna yatkınlığının tespiti amacıyla aktarmaktadır. Aynı zamanda çalışan adayının istihdamıyla ilgili uygun pozisyonun değerlendirilmesi amacıyla zaman zaman grup şirketlerine veya bağlı ortaklıklarına yahut iştiraklerine veya iş ortaklarına aday özgeçmişleri yönlendirilmektedir. Talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere aktarılabilmektedir.

Isılsan Makina San ve Tic. Ltd. Şti. yönetimi tarafından yerleştirilen kameralardaki görüntü kayıtlarınız ve ısılsan Makina San ve Tic. Ltd. Şti. yönetimine verdiğiniz kimlik bilgileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Isılsan Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. yönetimi tarafından tutulmakta ve işlenmektedir.

HAKLARINIZ

KVKK’ nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla (ki bunu ispat ya fiziki kimliğinizin tarafımızca kontrolü ve tarafınıza iadesi ya da e-devlet uygulamasından alınacak geçerli resmi belgenin tarafımıza ibrazı ile yapılabilir.) kişisel verileriniz ile ilgili;
*Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek
*Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
*Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme haklarına sahipsiniz.
Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (yok edilmesini, silinmesini, veya anonim hale getirilmesini) şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre Isılsan Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından değerlendirilecektir.
Bu bağlamda şirkette seçilen imha yönteminin neden seçildiği ile ilgili her zaman bilgi talep edebilirisiniz
Münhasıran otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş. Kişisel veri analizinin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre (İşlemin şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücretin tahakkuk ve tahsil ettirilmesi durumu hariç) en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu şirketin kendi internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yada bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresimizi kullanmak suretiyle şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı sabit ya da mobil telefon numaranıza mesaj gönderilmesi, bu numaradan aranmanız gibi) istenebilir Örneğin şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yaptığınızda şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebilir.