KVKK

F844 (R.00)

TALEP BAŞVURU FORMU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak ıslak imzalı olarak Sakarya 2.OSB 3 No lu Yol. No:16 Hendek/SAKARYA adresine posta yoluyla veya elektronik imzalı olarak info@isilsanmakina.com.tr elektronik posta adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletmeniz gerekmektedir.

İlgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 7. Maddesi uyarınca doğmuş ve doğacak maliyetler, tarafınızca karşılanacaktır.

 

1.  KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Adı- Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Telefon Numarası:

Adres:

E-posta Adres:

Şirketimizle Olan İlişkiniz

(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, resmi ya da özel mali ya da ticari piyasa mensubu veya çalışanı, iştirak veya bağlı ortaklık ya da iş ortaklıkları mensubu veya çalışanı veyahut yöneticileri, ortakları, hissedar gibi)

 

2.  TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA (Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)

3. EKLER

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge(ler) varsa belirtiniz.

4. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ

  Adresime gönderilmesini istiyorum.

  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

  Elden teslim almak istiyorum.

 

 

5. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Hukuka aykırı ve/veya haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması veya yanlış/yanıltıcı beyanda bulunulması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk tarafımıza ait değildir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk başvurana aittir.

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :21.01.2022


Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi/ hacir altına alınmış olma durumunda kanuni temsilcisi, kayyum, borç nakli yahut alacağın temliki sözleşmelerinde hak sahibi taraf  vb) olduğunu gösterir belge, vekaletname vb. gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.

 

HIZLI ARAMA

MERKEZ

0 264 290 10 80
0 264 290 10 84

Sakarya 2. OSB 3 Nolu Yol No:16 Hendek / Sakarya / Türkiye

BİZE YAZIN

© 2014 ISILSAN MAKİNA